ANBI-gegevens Youth for Christ Goes

Naam
Youth for Christ Goes Bonafide

Contactgegevens
Pr. Beatrixweg 17,
4424 AB Wemeldinge
06 81 15 95 12 Sandy Pols (secretaris)
06 53 44 19 20 Rob van Schellen (voorzitter)
Bonafide-YfC@outlook.com

KvK
75007770

RSIN
RSIN 860106275

Rekeningnummer
NL31 RABO 0345 6552 14

Doelstelling
Stichting Youth for Christ Goes Bonafide stelt zich, vanuit haar christelijke grondslag en identiteit, tot doel activiteiten en werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de jongeren in Goes en omgeving, ongeacht hun geloof, afkomst, geslacht, opleiding, of anderszins. De stichting werkt waar mogelijk samen met andere organisaties, (overheids)instanties, kerken en andere betrokken partijen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten en door het bouwen aan relaties, zowel tussen jongeren onderling als tussen jongeren en vrijwilligers van de stichting. Activiteiten, programma’s en relaties zijn een middel om gedrag van jongeren positief te beïnvloeden. Zo mogelijk participeert de stichting in landelijke activiteiten.

Vergezicht
Dat deze doelgroep gehoord en gezien gaat worden, en geholpen wordt aan zingeving en talentontwikkeling. Dat deze jongeren uit hun schulp komen en andere jongeren gaan stimuleren.

Speerpunten

  • Met jongeren optrekken, hen een luisterend oor en een veilige plek bieden.
  • Door middel van sportactiviteiten, op een gezonde manier bouwen aan relaties en goede vrijetijdsbesteding.
  • Jongeren vertellen over God’s liefde
  • Christelijke jongeren aansporen te groeien in het geloof
  • Vrijwilligers uitdagen te groeien in hun karakter en Gods roeping voor hun leven te volgen.

Doelgroep
jongeren/jongvolwassenen tussen 17/23 die buiten de boot (dreigen te) vallen in de samenleving.

Jaarverslag
In het jaarverslag geven we een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de realisatie van onze doelen. U kunt het Jaarverslag 2022 hier downloaden. In dit jaarverslag treft u ook een financieel overzicht aan.

Bestuur
Rob van Schellen (voorzitter)
Sandy Pols (secretaris)
Jelle Beijer (penningmeester)

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Youth for Christ Goes Bonafide ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie.